Telefon CMJ: 12-427-81-70

Co wiemy o zdarzeniach niepożądanych w polskich szpitalach? KONFERENCJA

Drukuj Drukuj

Konferencja podsumowująca projekt Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent

Co wiemy o zdarzeniach niepożądanych w polskich szpitalach?

SPRAWDŹ JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA KONFERENCJĘ

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dnia 16 października 2015 roku w Krakowie w Hotelu Qubus, ul. Nadwiślańska 6, odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” zatytułowana: Co wiemy o zdarzeniach niepożądanych w polskich szpitalach?

Konferencja jest organizowana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, pełniące funkcję Ośrodka Współpracy z WHO w zakresie rozwijania jakości i bezpieczeństwa w systemach ochrony zdrowia.

 

Na jakim etapie ewolucji tematyki bezpieczeństwa opieki jesteśmy w naszym kraju? W ostatniej dekadzie koncentrowaliśmy się na uświadamianiu zarówno zarządzających szpitalami, liderów i członków zespołów jakości i pozostały personelu szpitali, jak również pacjentów, że mamy problemy z bezpieczeństwem opieki.  Pokazywaliśmy dane międzynarodowe (wobec braku polskich danych) na temat bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych i wzywaliśmy do działań dla poprawy.
Jesteśmy w punkcie gdy znaczna część profesjonalistów medycznych, zwłaszcza w szpitalach akredytowanych, rozumie, że bezpieczeństwo opieki jest realnym i ważnym zagadnieniem i koncentruje się na wdrażaniu mechanizmów poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczonej opieki. 
Obecnie wiedza jest coraz większa, między innymi dzięki akredytacji, standardom akredytacyjnym, programom poprawy jakości CMJ tj. Okołooperacyjna Karta Kontrolna, Higiena rąk to bezpieczna opieka, Koncyliacja lekowa, konferencjom i szkoleniom poświęconym tej tematyce.
Jesteśmy w punkcie gdy znaczna część profesjonalistów medycznych, zwłaszcza w szpitalach akredytowanych, rozumie, że bezpieczeństwo opieki/pacjenta jest realnym i ważnym zagadnieniem i koncentruje się na wdrażaniu już wypracowanych w innych krajach i znanych w Polsce programów i mechanizmów poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczonej opieki.
Wdrażanie nie jest łatwe ponieważ budowanie właściwego poziomu kultury bezpieczeństwa, nie takiego, w którym podejmuje się tylko działania już w następstwie zdarzeń niepożądanych, ale takiego, który cechuje wyczulenie na możliwość wystąpienia ryzyka, gdzie zarządzanie ryzykiem jest integralnym elementem funkcjonowania, jest procesem złożonym i wymagającym.
Kultura organizacji buduje się od góry więc kluczowa jest kwestia zaangażowania zarządzających/ liderów medycznych, ponieważ bezpieczeństwo nie będzie priorytetem gdy liderzy w szpitalach nie będą do takich działań przekonani i w nie zaangażowani.
Z doświadczeń wielu krajów takich jak np. Wielka Brytania lub Dania wynika, że 
 Z doświadczeń innych krajów wynika, że przeprowadzenie własnych badań na temat bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych istotnie przyczyniło się do zainicjowania szerszej dyskusji i działań dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów.
 przeprowadzenie na poziomie krajowym własnych badań na temat bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych istotnie przyczyniło się do zainicjowania szerszej dyskusji i działań dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów, tak w skali kraju, jak i na poziomie jednostek ochrony zdrowia.  Inicjatywę pozyskania obiektywnych informacji i danych na temat zjawiska zdarzeń niepożądanych podczas hospitalizacji podjęło Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w projekcie systemowym „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”. Projekt dotyczył poprawy bezpieczeństwa leczonych chorych poprzez edukację personelu medycznego, podnoszenie jakości usług, potwierdzone certyfikatem akredytacyjnym, a także badania na temat zdarzeń niepożądanych.

 

Celem konferencji podsumowującej projekt, będzie prezentacja wyników badań na temat zdarzeń niepożądanych w polskich szpitalach – będą to pierwsze tego typu wyniki w Polsce i zainicjowanie dyskusji na ich temat.

Eksperci, którzy brali udział w badaniach zaprezentują m.in.:
  • wyniki przeglądu dokumentacji medycznej hospitalizowanych pacjentów: informacje na temat częstotliwości, rodzaju, ciężkości, przyczynowości, okoliczności wystąpienia zdarzeń niepożądanych w trakcie hospitalizacji, a także liczby zdarzeń, których potencjalnie można było uniknąć,
  • wyniki badania spraw sądowych, w których pacjenci występowali przeciwko szpitalom o odszkodowania za wyrządzone szkody oraz postępowań przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
  • wyniki badania opinii personelu medycznego szpitali na temat zdarzeń niepożądanych: ocenę preferencji, oczekiwań i wymagań lekarzy i pielęgniarek dotyczących systemu raportowania zdarzeń niepożądanych, jak również uzyskaną opinię na temat zgłaszania zdarzeń niepożądanych do systemu ich monitorowania, oraz
  • wyniki badania opinii publicznej na temat zdarzeń niepożądanych i postrzegania bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W KONFERENCJI