Telefon CMJ: 12-427-81-70

Informacje o projekcie Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent

Drukuj Drukuj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

Tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”

Projekt realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Termin realizacji: 01.06.2013 – 30.06.2015

Jakie są cele projektu?
Celem projektu jest podwyższenie poziomu zarządzania jakością w szpitalach oraz zwiększenie liczby szpitali akredytowanych.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt adresowany jest do szpitali z całej Polski, nie poddawanych dotychczas przeglądowi akredytacyjnemu. Warunkiem przystąpienia szpitala do projektu jest posiadanie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Istotne dokumenty będące podstawą projektu?

Odsyłamy Państwa do ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia i zestawu standardów akredytacyjnych dla szpitali, których wymogi są przedmiotem konsultacji i szkoleń oraz przeglądu akredytacyjnego, o których mowa w projekcie.

Więcej informacji dostępnych na stronach Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Jakie korzyści z udziału w projekcie będzie miał szpital?

  •  wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne w trakcie przygotowań do oceny akredytacyjnej,
  • dofinansowanie kosztów przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego,
  • materiały edukacyjne i wytyczne dla personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki w szpitalu.

Jakie będą najistotniejsze rezultaty?

  • 2200 osób przeszkolonych w zakresie standardów akredytacyjnych (kadra kierownicza, liderzy zespołów zadaniowych – osoby ukierunkowujące działania dla poprawy w szpitalu),
  • 400 osób przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych, (kadra medyczna szpitali),
  • 70 szpitali, którym udzielono wsparcia szkoleniowego w przygotowaniach do akredytacji i poddano przeglądowi akredytacyjnemu.

Jakie innowacyjne działania będą podejmowane w projekcie?

  • Wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne, tzw. coaching dla szpitali w zakresie standardów akredytacyjnych, które najtrudniej jest wdrożyć, dotyczących poprawy wyników działalności klinicznej i bezpieczeństwa opieki. Coaching będzie uwzględniał ocenę wstępną, szkolenie oraz wsparcie eksperckie.
  • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, identyfikacji i analizy zdarzeń niepożądanych, aspektów prawnych i komunikacji z pacjentem, gdy wystąpi zdarzenie niepożądane.
  • Pionierskie opracowania na temat bezpieczeństwa opieki, które powstaną w wyniku przeprowadzonych badań i analizy danych z dostępnych źródeł. Będą one stanowić podstawę do przygotowania materiałów edukacyjnych i wytycznych dla personelu szpitali w zakresie bezpieczeństwa opieki, a także szerszej informacji rozpowszechnianej w ramach edukacji społecznej. Będą też pomocne dla tworzenia konkretnych rozwiązań systemowych, np. krajowego systemu raportowania zdarzeń niepożądanych.
  • Projekt będzie popularyzował tematykę poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów w kontekście programu akredytacji poprzez co nawiązuje do Zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną (2009/C 151/01), a także do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Kierownik merytoryczny projektu: Pani Ewa Dudzik-Urbaniak

Koordynator projektu: Pani Aleksandra Banaszewska

Specjalista ds. rekrutacji i kontaktów ze szpitalami: Pani Marta Brożek