Telefon CMJ: 12-427-81-70

Dodatkowy nabór szpitali do projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”

 Drukuj Drukuj

Dodatkowy nabór szpitali do projektu BSBP zakończył się 28 lipca 2014 r.

Dodatkowa edycja naboru szpitali do projektu CMJ BSBP

Dodatkowy nabór szpitali do projektu BSBP

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy dodatkową edycję naboru uczestników do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”.

W dodatkowej edycji rekrutacji prowadzonej w dniach 21-28 lipca 2014 roku do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 5 szpitali, w których planowane wsparcie prowadzone będzie według następującego harmonogramu:

  • konsultacje w zakresie wdrażania standardów akredytacyjnych: jednodniowe spotkanie na miejscu w szpitalu – ocena wstępna – wrzesień/październik 2014 r., w kolejnych miesiącach po spotkaniu będą realizowane konsultacje telefoniczne, mailowe;
  • warsztaty szkoleniowe w szpitalu w zakresie standardów akredytacyjnych (dwudniowe szkolenia na miejscu w szpitalu) – październik/listopad 2014 r.
  • przegląd akredytacyjny w szpitalu (3-dniowy przegląd pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych prowadzony przez zespół wizytatorów) – II kwartał 2015 r.

Szkolenia z zakresu zdarzeń niepożądanych będą stanowić dodatkowe wsparcie dla szpitali uczestniczących w projekcie i organizowane będą poza szpitalem, na terenie kraju w kilkunastu lokalizacjach w I kwartale 2015 roku.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Do projektu mogą zgłaszać się podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

  • posiadające w swojej strukturze szpital,
  • posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego zawartą z oddziałem Wojewódzkim NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów,
  • nie uczestniczące wcześniej w procesie akredytacji prowadzonym w oparciu o zestaw standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia Nr 2, poz.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.,
  • nie uczestniczące wcześniej w realizowanym przez CMJ projekcie „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (podmioty lecznicze, w których nie przeprowadzono przeglądu akredytacyjnego w ramach w/w projektu).

 

Zestaw standardów akredytacyjnych dla szpitali

Program akredytacji szpitali

Zestaw standardów akredytacyjnych to najwyższe w kraju wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości opieki, wypracowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wspólnie z środowiskiem medycznym, Radą Akredytacyjną i zatwierdzone przez Ministra Zdrowia.

Pobierz bezpłatnie ZESTAW STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH dla SZPITALI

 

Do projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” nie będą rekrutowane podmioty lecznicze powstałe w wyniku przekształcenia jednostek, które uzyskały wsparcie tj. przeprowadzono przegląd akredytacyjny w szpitalu w ramach realizowanego przez CMJ projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podmioty lecznicze zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

  1.  kwestionariusz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie,
  2. statut lub regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, w którego strukturze znajduje się szpital,
  3. odpis aktualny KRS podmiotu leczniczego (lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Realizatora Projektu tj. do dnia 28 lipca 2014 r.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”, w którym zostały zamieszczone informacje dotyczące rekrutacji i udziału Beneficjentów Ostatecznych w w/w projekcie.

UWAGA!
BARDZO PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZGŁASZANIE WOLI UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Prosimy zwrócić uwagę na zapisy w Regulaminie rekrutacji dotyczące zasad finansowania uczestnictwa w projekcie. W przypadku nie uzyskania akredytacji (uzyskanie poziomu spełnienia standardów poniżej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów), szpital jest zobowiązany do poniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury oceniającej zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Osoby do kontaktu:

Pani Marta Brożek 12 423-20-88 w. 35
Pani Ewa Dudzik-Urbaniak 12 423-20-88 w. 23

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dodatkowy nabór szpitali do projektu BSBP zakończył się 28 lipca 2014 r.

 Drukuj Drukuj