Telefon CMJ: 12-427-81-70

Druga edycja naboru szpitali do projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”

Drukuj Drukuj

Zakończyła się II edycja naboru szpitali do projektu Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy II edycję naboru uczestników do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”.

Zaplanowano, iż rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trzech edycjach, w ściśle określonych terminach. Łącznie do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 70 szpitali.
Edycja I – 05-18 grudnia 2013 r. (nabór zakończony)
Edycja II – 22 stycznia – 14 lutego 2014 r.
Edycja III – Marzec 2014 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Nowy kwestionariusz rekrutacyjny do projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”

Szanowni Państwo, aby usprawnić proces weryfikacji zgłoszeń uczestnictwa do projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” zmodyfikowany został kwestionariusz rekrutacyjny. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie na NOWYM formularzu.  

W drugiej edycji rekrutacji prowadzonej w dniach 22 stycznia – 14 lutego 2014 roku do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 21 szpitali, w których planowane wsparcie prowadzone będzie według następującego harmonogramu:

 • konsultacje w zakresie wdrażania standardów akredytacyjnych: jednodniowe spotkanie na miejscu w szpitalu – ocena wstępna – marzec / kwiecień 2014 r., w kolejnych miesiącach po spotkaniu będą realizowane konsultacje telefoniczne, mailowe;
 • warsztaty szkoleniowe w szpitalu w zakresie standardów akredytacyjnych (dwudniowe szkolenia na miejscu w szpitalu) – kwiecień / maj 2014 r.
 • przegląd akredytacyjny w szpitalu (3-dniowy przegląd pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych prowadzony przez zespół wizytatorów) – październik / listopad 2014 r.
 • Szkolenia z zakresu zdarzeń niepożądanych będą stanowić dodatkowe wsparcie dla szpitali uczestniczących w projekcie i organizowane będą poza szpitalem, na terenie kraju w kilkunastu lokalizacjach w I kwartale 2015 roku.

Do projektu mogą zgłaszać się podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. posiadające w swojej strukturze szpital,
 2. posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego zawartą z oddziałem Wojewódzkim NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów,
 3. nie uczestniczące wcześniej w procesie akredytacji prowadzonym w oparciu o zestaw standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia Nr 2, poz.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.,
 4. nie uczestniczące wcześniej w realizowanym przez CMJ projekcie „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (podmioty lecznicze w których przeprowadzono przegląd akredytacyjny w ramach w/w projektu jak również te, które podpisały porozumienie o udziale w projekcie i mają zaplanowany przegląd akredytacyjny w IV kwartale 2013 roku oraz w 2014 roku).

Do projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” nie będą rekrutowane podmioty lecznicze powstałe w wyniku przekształcenia jednostek, które uzyskały wsparcie tj. przeprowadzono przegląd akredytacyjny w szpitalu w ramach realizowanego przez CMJ projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podmioty lecznicze zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1.  kwestionariusz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie,
 2. statut / regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, w którego strukturze znajduje się szpital,
 3. odpis aktualny KRS podmiotu leczniczego (lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Realizatora Projektu tj. do dnia 14 lutego 2014 r.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”, w którym zostały zamieszczone informacje dotyczące rekrutacji i udziału Beneficjentów Ostatecznych w w/w projekcie.

UWAGA!
BARDZO PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZGŁASZANIE WOLI UDZIAŁU W PROJEKCIE.
Mając na uwadze termin planowanego przeglądu akredytacyjnego (październik – listopad 2014 r.) oczekujemy, że do projektu będą się zgłaszały szpitale, które już podjęły trud dostosowywania funkcjonowania do wymogów standardów akredytacyjnych.
Prosimy także zwrócić uwagę na zapisy w Regulaminie rekrutacji dotyczące zasad finansowania uczestnictwa w projekcie. W przypadku nie uzyskania akredytacji (osiągnięcie wyniku poniżej 75% spełnienia standardów akredytacyjnych), szpital jest zobowiązany do poniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury oceniającej zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Osoby do kontaktu: Marta Brożek 12 423-20-88 w. 35
Ewa Dudzik-Urbaniak 12 423-20-88 w. 23

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Zakończyła się II edycja naboru szpitali do projektu Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent.

Drukuj Drukuj