Telefon CMJ: 12-427-81-70

I edycja naboru szpitali do projektu „Bezpieczny Szpital-Bezpieczny Pacjent”

Drukuj Drukuj

Rekrutacja szpitali została zakończona 18 grudnia 2013 r. Wyniki I etapu dostępne tutaj.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór uczestników do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trzech edycjach, w ściśle określonych terminach.
Edycja I – Grudzień 2013 r. – 20 szpitali
Edycja II – Styczeń 2014 r. – 20 szpitali
Edycja III – Marzec 2014 r. – 30 szpitali

W pierwszej edycji rekrutacji prowadzonej w dniach 05-18 grudnia 2013 roku do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 20 szpitali, w których planowane wsparcie prowadzone będzie według następującego harmonogramu:

 •  konsultacje w zakresie wdrażania standardów akredytacyjnych: jednodniowe spotkanie na miejscu w szpitalu – ocena wstępna – styczeń / luty 2014 r., w kolejnych miesiącach po spotkaniu będą realizowane konsultacje telefoniczne, mailowe;
 • warsztaty szkoleniowe w szpitalu w zakresie standardów akredytacyjnych (dwudniowe szkolenia na miejscu w szpitalu) – luty / marzec 2014 r.
 • przegląd akredytacyjny w szpitalu (3-dniowy przegląd pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych prowadzony przez zespół wizytatorów) – sierpień / wrzesień 2014 r.
 • szkolenia z zakresu zdarzeń niepożądanych będą stanowić dodatkowe wsparcie dla szpitali uczestniczących w projekcie i organizowane będą poza szpitalem, na terenie kraju w kilkunastu lokalizacjach w I kwartale 2015 roku.

Do projektu mogą zgłaszać się podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

 • posiadające w swojej strukturze szpital,
 • posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego zawartą z oddziałem Wojewódzkim NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów,
 • nie uczestniczące wcześniej w procesie akredytacji prowadzonym w oparciu o zestaw standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia Nr 2, poz.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.,
 • nie uczestniczące wcześniej w realizowanym przez CMJ projekcie „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (podmioty lecznicze w których przeprowadzono przegląd akredytacyjny w ramach w/w projektu jak również te, które podpisały porozumienie o udziale w projekcie i mają zaplanowany przegląd akredytacyjny w IV kwartale 2013 roku oraz w 2014 roku).

Do projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” nie będą rekrutowane podmioty lecznicze powstałe w wyniku przekształcenia jednostek, które uzyskały wsparcie tj. przeprowadzono przegląd akredytacyjny w szpitalu w ramach realizowanego przez CMJ projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podmioty lecznicze zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1.  kwestionariusz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie,
 2. statut / regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, w którego strukturze znajduje się szpital,
 3. odpis aktualny KRS podmiotu leczniczego (lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Realizatora Projektu
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”, w którym zostały zamieszczone informacje dotyczące rekrutacji i udziału Beneficjentów Ostatecznych w w/w projekcie.

UWAGA!
BARDZO PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZGŁASZANIE WOLI UDZIAŁU W PROJEKCIE.
Mając na uwadze termin planowanego przeglądu akredytacyjnego (sierpień-wrzesień 2014 r.) oczekujemy, że w pierwszej kolejności do projektu będą się zgłaszały szpitale, które już podjęły trud dostosowywania funkcjonowania do wymogów standardów akredytacyjnych i prace przygotowawcze są zaawansowane.
Prosimy także zwrócić uwagę na zapisy w Regulaminie rekrutacji dotyczące zasad finansowania uczestnictwa w projekcie. W przypadku nie uzyskania akredytacji (osiągnięcie wyniku poniżej 75% spełnienia standardów akredytacyjnych), szpital jest zobowiązany do zwrotu kosztu przeglądu akredytacyjnego.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Osoby do kontaktu: Marta Brożek 12 423-20-88 w. 35
Ewa Dudzik-Urbaniak 12 423-20-88 w. 23

DO POBRANIA:

Rekrutacja szpitali została zakończona 18 grudnia 2013 r. Wyniki I etapu dostępne tutaj.