Telefon CMJ: 12-427-81-70

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie BSBP

Drukuj Drukuj

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym

„BEZPIECZNY SZPITAL – BEZPIECZNY PACJENT”

Realizator Projektu: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

 1. Informacje o Projekcie
 2. Postanowienia ogólne
 3. Formy wsparcia
 4. Warunki uczestnictwa – kryteria
 5. Zasady rekrutacji
 6. Zasady finansowania uczestnictwa w projekcie
 7. Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego
 8. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
 9. Postanowienia końcowe

Dokumenty do pobrania

§ 1 Informacje o Projekcie

 1. Projekt „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” (zwany dalej: Projektem) jest projektem systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia, na podstawie decyzji o dofinansowanie nr POKL.02.03.03-00-008/13-00, wydanej przez Ministra Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15 w dniu 23 sierpnia 2013 r.
 2. Projekt realizowany jest przez państwową jednostkę budżetową – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków (Beneficjent – Realizator Projektu). Biuro Projektu zorganizowane jest w Krakowie, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków.
 3. Okres realizacji Projektu: od 01.06.2013 r. do 30.06.2015 r. (zgodnie z podpisaną Decyzją przez Ministra Zdrowia)
 4. Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

§ 2 Postanowienia ogólne

      1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”.
      2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
       2.1. Projekcie – rozumie się przez to Projekt „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” zgodnie z postanowieniami § 1;
       2.2. Realizatorze Projektu – rozumie się przez to Beneficjenta, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (zwanego dalej CMJ), ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków;
       2.3. Biurze Projektu – rozumie się przez to biuro projektu zorganizowane w Krakowie, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków;
       2.4. Beneficjencie Ostatecznym – rozumie się przez to adresata pomocy udzielanej w ramach Projektu a mianowicie – szpital zakwalifikowany do udziału w realizowanym Projekcie;
       2.5. Uczestniku Projektu – rozumie się przez to przedstawicieli kadry zarządzającej i personelu medycznego (w szczególności kierownicy pionu lekarskiego i pielęgniarskiego, ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, przewodniczący szpitalnych zespołów problemowych i ich członkowie, kierownicy działów) oddelegowanych przez Dyrekcję Beneficjenta Ostatecznego, biorących udział w warsztatach / szkoleniach organizowanych w ramach Projektu.
      3. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez podniesienie kompetencji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa opieki w szpitalach w kontekście spełniania standardów akredytacyjnych.
      4. W ramach Projektu przewiduje się objąć wsparciem 70 szpitali, 2200 osób biorących udział w warsztatach szkoleniowych, dotyczących standardów akredytacyjnych oraz 400 osób biorących udział w szkoleniach, na temat zdarzeń niepożądanych, oddelegowanych przez Dyrekcję Beneficjenta Ostatecznego – przedstawicieli kadry zarządzającej i personelu medycznego zgodnie z pkt. 2.5. Regulaminu.
      5. Projekt będzie realizowany z zachowaniem zasady równości szans, w szczególności równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi.

§ 3 Formy wsparcia

  1.  Beneficjent Ostateczny zostanie objęty następującymi formami wsparcia w ramach realizowanego Projektu:
   1.1. Wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne dla szpitali w procesie przygotowania do akredytacji (coaching) składające się z trzech etapów:
   Etap I – Konsultacje w zakresie wdrażania standardów akredytacyjnych (jednodniowe spotkanie na miejscu w szpitalu, konsultacje telefoniczne, mailowe)
   Etap II – Warsztaty szkoleniowe w szpitalach w zakresie standardów akredytacyjnych, które najtrudniej jest wdrożyć, dotyczących poprawy wyników działalności klinicznej i bezpieczeństwa opieki (dwudniowe szkolenia na miejscu w szpitalu);
   Etap III – Szkolenia z zakresu zdarzeń niepożądanych (organizowane poza szpitalem, na terenie kraju w kilkunastu lokalizacjach).
   1.2. Przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalach (3-dniowy przegląd akredytacyjny prowadzony przez zespół wizytatorów).

§ 4 Warunki uczestnictwa – kryteria

    1.  Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie trzyetapowo:
     1. Etap I – Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych;
     2. Etap II – Oddelegowanie przez Dyrekcję Beneficjenta Ostatecznego uczestników warsztatów szkoleniowych prowadzonych w szpitalach;
     3. Etap III – Rekrutacja uczestników szkoleń z zakresu zdarzeń niepożądanych.
    2. Do Projektu mogą zgłaszać się podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:
      • posiadające w swojej strukturze szpital,
      • posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego zawartą z oddziałem Wojewódzkim NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów,
      • nie uczestniczące wcześniej w procesie akredytacji prowadzonym w oparciu o zestaw standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia Nr 2, poz.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.,
      • nie uczestniczące wcześniej w realizowanym przez CMJ projekcie „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (podmioty lecznicze, w których przeprowadzono przegląd akredytacyjny w ramach w/w projektu jak również te, które podpisały porozumienie o udziale w projekcie i mają zaplanowany przegląd akredytacyjny w IV kwartale 2013 roku oraz w 2014 roku).
    3. Do projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” nie będą rekrutowane podmioty lecznicze powstałe w wyniku przekształcenia jednostek, które uzyskały wsparcie tj. przeprowadzono przegląd akredytacyjny w szpitalu w ramach realizowanego przez CMJ projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
    4. W procedurze rekrutacyjnej dotyczącej Beneficjentów Ostatecznych będą brane pod uwagę kryteria preferencyjne, do których zaliczono:
      • szpital wielospecjalistyczny,
      • szpital powyżej 50 łóżek,
      • szpital z województw o najniższym odsetku szpitali akredytowanych,
      • działania podejmowane w szpitalu na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki.
    5. Jeżeli na liście rankingowej liczba podmiotów przekroczy liczbę miejsc przewidzianą w określonej edycji rekrutacji, a podmioty będą posiadały tą samą punktację, wówczas o zakwalifikowaniu decyduje dodatkowo kolejność zgłoszeń.
    6. Po weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym Zespół ds. rekrutacji sporządza listę rankingową oraz podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu podmiotów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych. Zespół ds. rekrutacji ustala listę podmiotów zakwalifikowanych do Projektu.
    7. Podmioty zgłaszające się do udziału w Projekcie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:
      • kwestionariusz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie,
      • statut podmiotu leczniczego / regulamin organizacyjny, w którego strukturze znajduje się szpital,
      • odpis aktualny KRS podmiotu leczniczego (lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
    8. Uczestnikami Projektu, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 2.5, są przedstawiciele Beneficjenta Ostatecznego zakwalifikowanego do udziału w Projekcie, z którym zostało zawarte porozumienie, oddelegowani przez Dyrekcję Beneficjenta Ostatecznego.
    9. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów, zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
      • kwestionariusz rekrutacyjny, zawierający dane osobowe,
      • oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych,
      • deklaracja uczestnictwa w projekcie.
    10. W przypadku rezygnacji podmiotu zakwalifikowanego do Projektu, zostanie ogłoszona ponownie procedura rekrutacyjna.
    11. Szpital może tylko jeden raz uzyskać wsparcie w ramach realizowanego projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”.

§ 5. Zasady rekrutacji

  1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do Projektu będzie prowadzona w trzech edycjach, w ściśle określonych terminach, wg następującego harmonogramu:
    • Edycja I – Grudzień 2013 r. – 20 szpitali;
    • Edycja II – Styczeń 2014 r. – 20 szpitali;
    • Edycja III Marzec 2014 r. – 30 szpitali.
  2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Projektu wraz z niezbędnymi dokumentami rekrutacyjnymi.
  3. Podmioty ubiegające się o uczestnictwo w Projekcie składają dokumenty, o których mowa w §4 ust. 7 w Sekretariacie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zgodnie z obowiązującym harmonogramem, o którym mowa w ust. 2. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
  4. Kwalifikacja Beneficjentów Ostatecznych będzie odbywała się na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z kryteriami określonymi w §4.
  5. O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Realizatora Projektu.
  6. Listy szpitali zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zamieszczane będą na stronie internetowej projektu.

§6 Zasady finansowania uczestnictwa w projekcie

  1. Beneficjenci Ostateczni udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych wyłącznie ze środków publicznych są zwolnieni z kosztów udziału w niniejszym Projekcie w 100% z zastrzeżeniem § 6 ust.3.
  2. Beneficjenci Ostateczni udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niepublicznych są zwolnieni z kosztów udziału w niniejszym Projekcie proporcjonalnie do udziału ich przychodów niepochodzących z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do całości przychodów za ostatni pełny rok obrotowy, z zastrzeżeniem § 6 ust.3.
  3. W przypadku nie osiągnięcia przez Beneficjenta Ostatecznego poziomu spełnienia wszystkich adekwatnych standardów co najmniej w 75% i pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej, Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do zwrotu kosztu procedury oceniającej w wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury oceniającej, o której mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. Nr 150, poz. 1216).

§7 Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego

 1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
   • zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty,
   • otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dotyczącej Projektu.
 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
    • zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania,
    • złożenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych,
    • podpisywania porozumienia o udziale w Projekcie,
    • wskazania osoby do kontaktu w zakresie akredytacji i udziału w projekcie,
    • oddelegowania wskazanych przedstawicieli na warsztaty szkoleniowe (średnio ze szpitala ok. 30 osób),
    • zapewnienia sali szkoleniowej na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez Realizatora Projektu dla przedstawicieli Beneficjenta Ostatecznego,
    • oddelegowania wskazanych przedstawicieli na szkolenie dotyczące zdarzeń niepożądanych (średnio ze szpitala ok. 5 osób),
    • informowania pracowników Projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mogących i mających wpływ na jego uczestnictwo w Projekcie,
    • uczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych dotyczących realizowanego Projektu.

§8 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Udział w Projekcie dla Uczestnika Projektu jest bezpłatny.
 2. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
   • zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty,
   • otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dotyczącej Projektu.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
    • zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania,
    • złożenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych,
    • podpisywania list obecności,
    • informowania pracowników Projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mogących i mających wpływ na jego uczestnictwo w Projekcie,
    • uczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych dotyczących realizowanego Projektu.

§ 9 Postanowienia końcowe

  1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych jego postanowień.
  2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Realizator Projektu.
  3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Realizatora Projektu w oparciu o dokumenty dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

Zachęcamy Państwa do zainteresowania się tematem akredytacji w kontekście poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczonej opieki oraz do udziału w projekcie.