Telefon CMJ: 12-427-81-70

Informacje o projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.Tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent”

Projekt realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Termin realizacji: 01.06.2013 – 30.06.2015 Jakie są cele projektu? Celem projektu jest podwyższenie poziomu zarządzania jakością w szpitalach oraz zwiększenie liczby szpitali akredytowanych. Kto może wziąć udział w projekcie? Projekt adresowany jest do szpitali z całej Polski, nie poddawanych dotychczas przeglądowi akredytacyjnemu. Warunkiem przystąpienia szpitala do projektu jest posiadanie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Czytaj więcej...

Najnowsze artykuły

Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego